O blogu i autoru

O BLOGU

Blog je nastao sa ciljem promišljanja temeljnih pitanja pedagogije kao nauke o vaspitanju i obrazovanju: kako podržati dete (i sebe u konteksu celoživotnog učenja) na putu prepoznavanja, osvešćivanja i razvijanja suštine svog bića? Da li se i kako značenja smisla, suštine, autentičnosti i autonomije menjaju sa odrastanjem? Da li je vaspitno delovanje odraslih (kao namerni socijalni uticaj i interakcija sa određenim ciljem) uslovljeno “esencijom ili egzistencijom” ličnosti ili mu pak prethodi? Šta je učenje i podučavanje i na koji način može da bude organizovano u formalnim sistemima (školski sistem) i svim drugim sistemima kojima pojedinac pripada (porodičnom ili kulturnom sistemu)?

O AUTORU

Jer verujem da vaspitanje i obrazovanje daje detetu priliku da raste i razvija sve svoje talente u nastojanju da otkrije svoju suštinu i osmisli svoj život. Jer verujem da obrazovanje čoveku daje izbor i čini da svojim izborima živi ispunjeniji i smisleniji život. Jer verujem da takvi ljudi čine osnovnu pokretačku silu napretka celog društva. I jer verujem da društvo treba ulagati u kvalitetno obrazovanje svakog svog člana.

Simka Vukojević, master pedagog

Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za pedagogiju
Stručni saradnik u predškolskom (vrtić) i školskom obrazovanju (osnovna i srednja škola). Igrač narodne igre.

Svi tekstovi su zaštićeni autorskim pravom.

Kontakt

simka.vukojevic@gmail.com

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: